Kontraktsvilkår

Regler og vilkår
				
					1. Lokalene er TV-overvåket og aktuelle opptak vil bli avspilt ved uregelmessigheter og ved ureglementert adgang.

2. Adgangskortet er personlig og kan ikke overdras eller lånes ut til andre. Medlemmer plikter så snart som mulig å melde fra om tapt kort, og utstedelse av nytt kort belastes med kr 199,-

3. Utelatelse av fremmøte fritar ikke for treningsavgift. Manglende innbetaling vil bli innkrevd i henhold til gjeldende regelverk.

4. Medlemmer har ikke anledning til å slippe inn personer som ikke er medlemmer. Gjestetrening/prøvetime er kun tillat under resepsjonens åpningstider. Medlemmer som har med seg personer som ikke er medlemmer utenfor kontorets åpningstider risikerer å bli fratatt sitt medlemskap.

5. Medlemmer som oppfører seg voldelig, provoserende eller truende blir utestengt av Fitness 24/7

6. Alle medlemmer er pliktige til å sette seg inn i hvordan de forskjellige apparatene de skal bruke fungerer, slik at det ikke oppstår personskader, eller skader på treningsutstyr.

7. All trening skjer på eget ansvar. Medlemmet er selv ansvarlig for at han/hun er fysisk og psykisk skikket til trening i våre sentre. Medlemmet aksepterer at treningssenteret ikke bærer ansvar for skader på person eller gjenstand eller tap av gjenstander. Dette gjelder uavhengig av om skaden eller tapet oppstår under eller som følge av medlemmets eller andres opphold i og/eller bruk av senteret. Medlemmet plikter selv å påse at treningsutstyr fungerer før bruk. Medlemmer plikter tilsvarende å oppbevare klær og personlige eiendeler på en hensiktsmessig og forsvarlig måte.

8. Medlemmer under 18 år må ha skriftlig godkjenning fra foreldre/foresatte, hvor fullt ansvar for både personlige og materielle skader hviler på foreldre/ foresatte, for å kunne trene på våre sentre. Av sikkerhetsmessige årsaker kan barn ikke tas med inn på senteret.

9. Det er ikke tillatt å oppbevare treningstøy, verdisaker eller annet i garderobeskap når man selv ikke befnner seg på senteret. Hengelås til skap som blir brukt ureglementert vil bli klippet opp og skapene tømt. Utgifter i forbindelse med dette er medlemmets ansvar. Alle medlemmer er pliktig til å vaske apparetet etter bruk med sprayflasker og tørkepapir som er i treningssenteret. 

10. Medlemmet plikter å være med på å holde orden ved å rydde på plass treningsutstyr, flasker, glass etc. Mislighold av ordensregler kan føre til bortvisning fra senteret.

11. Enhver befatning med dopingmidler nevnt i IOC#s lister medfører livsvarig utestengning fra alle Fitness 24/7.

12. Oppsigelse må skje via e-post til post@fitness247.no eller via vårt kontaktskjema på vår hjemmesiden www.fitness247.no Kundens plikter: Den som er registrert som kunde hos Fitness 24/7 er ansvarlig for betaling av de ytelser Fitness 24/7, eller firmaets samarbeidspartnere, leverer i henhold til gjeldende vilkår. 

Reklamasjon: Dersom kunden kan godtgjøre at tjenesten ikke fungerer slik Fitness 24/7 har beskrevet den skal gjøre, må kunden melde dette til Fitness 24/7 slik at Fitness 24/7 kan iverksette avhjelp. Om kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Fitness 24/7, betaler ikke Fitness 24/7 disse utgiftene. Eventuell reklamasjon meldes per e-post til Fitness 24/7.

Ekstraordinære forhold: Fitness 24/7 er kun ansvarlig for tap av pris på tjenesten, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Fitness 24/7 godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Fitness 24/7 kontroll, og som Fitness 24/7 ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Betalingsvilkår: Ved opprettelse av medlemskap i Fitness 24/7vil en motta den første faktura pr epost, digipost eller post. En betaler da for resten av inneværende mnd (eventuelt også neste måned) og ett adgangskort. Det vil fremkomme ett fakturagebyr på 50,- pr måned etter første faktura. Om en oppretter avtalegiro er det ingen fakturagebyr. Adgangskortet er ingen depositum, det eier man og kan brukes om igjen ved oppsigelse/innmelding. Man kan også melde seg inn via vår hjemmeside www.fitness247.no. For firmaavtaler og andre spesielle avtaler gjelder egne priser. Om faktura ikke er betalt innen 14 dager etter forfallsdato vil fakturaen bli sendt til Remind, som da har ansvaret for fakturaen og sender ut purringer/inkassoer.

Oppsigelsesvilkår: Så lenge en står som medlem hos Fitness 24/7, er en pålagt å betale medlemsprisen hver måned. Medlemmene hos Fitness 24/7 har en måned oppsigelsestid. Det vil si uavhengig av tidspunktet en sier opp en måned, skal en betale for påfølgende måned, som da er siste måned. 

Frysning av medlemskap: En kan fryse medlemskapet ved sykdom, skade eller reise. Det må gis beskjed 15 dager før måneden man vil starte å fryse medlemskapet via email og en kan kun fryse hele kalendermåneder.

Endring i vilkårene: Fitness 24/7 forbeholder seg retten til å endre vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeure: Er Fitness 24/7 forhindret fra å levere tjenesten, eller foreta pliktig omlevering, eller om en slik leveringsplikt blir urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Fitness 24/7 fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.
				
			

Bli medlem!

Fyll ut skjema og trykk send for å registrere deg som medlem hos Fitness 24/7. Du vil få en email med bekreftelse når du er registrert (husk å sjekk spam mail). Prisen er 349,- pr måned pluss ett engangsbeløp på 199,- for adgangskortet (Er du under 18 år må en av foreldrene melde deg inn)