Kontraktsvilkår

Regler og vilkår

1.Lokalene er TV-overvåket og aktuelle opptak vil bli avspilt ved uregelmessigheter og ved ureglementert adgang.

2.Nøkelkortet/fordelskortet er personlig og kan ikke overdras eller lånes ut til andre. Medlemmer plikter så snart som mulig å melde fra om tapt kort, og
utstedelse av nytt kort belastes med kr 99,-

3.Utelatelse av fremmøte fritar ikke for treningsavgift. Manglende innbetaling vil bli innkrevd i henhold til gjeldende regelverk.

4.Medlemmer har ikke anledning til å slippe inn personer som ikke er medlemmer. Gjestetrening/prøvetime er kun tillat under kontorets åpningstider.
Medlemmer som har med seg personer som ikke er medlemmer utenfor kontorets åpningstider risikerer å bli fratatt sitt medlemskap.

5.Medlemmer som oppfører seg voldelig, provoserende eller truende blir utestengt av Fitness 24/7

6.Alle medlemmer er pliktige til å sette seg inn i hvordan de forskjellige apparatene de skal bruke fungerer, slik at det ikke oppstår personskader, eller
skader på treningsutstyr.

7.All trening skjer på eget ansvar. Medlemmet er selv ansvarlig for at han/hun er fysisk og psykisk skikket til trening i våre sentre. Medlemmet aksepterer
at treningssenteret ikke bærer ansvar for skader på person eller gjenstand eller tap av gjenstander. Dette gjelder uavhengig av om skaden eller tapet
oppstår under eller som følge av medlemmets eller andres opphold i og/eller bruk av senteret. Medlemmet plikter selv å påse at treningsutstyr fungerer før
bruk. Medlemmer plikter tilsvarende å oppbevare klær og personlige eiendeler på en hensiktsmessig og forsvarlig måte.

8.Medlemmer under 18 år må ha skriftlig godkjenning fra foreldre/foresatte, hvor fullt ansvar for både personlige og materielle skader hviler på foreldre/
foresatte, for å kunne trene på våre sentre. Av sikkerhetsmessige årsaker kan barn ikke tas med inn på senteret.

9.Det er ikke tillatt å oppbevare treningstøy, verdisaker eller annet i garderobeskap når man selv ikke befnner seg på senteret. Hengelås til skap som blir
brukt ureglementert vil bli klippet opp og skapene tømt. Utgifter i forbindelse med dette er medlemmets ansvar. Medlemmet plikter å bruke rent trenings tøy og trenings sko beregnet for innendørs bruk, og som ikke sverter. Medlemmet plikter også å ha med seg håndkle til bruk på benker og andre apparater der det er formålstjenlig i forhold til god hygiene. Ved hard trening som medfører svette på gulv, tørkes dette opp med papir som finnes i treningssalen til dette formålet. Alle må bidra til å holde trenings rommet ryddig og rent.

10.Medlemmet plikter å være med på å holde orden ved å rydde på plass treningsutstyr, flasker, glass etc. Mislighold av ordensregler kan føre til
bortvisning fra senteret.

11.Enhver befatning med dopingmidler nevnt i IOC#s lister medfører livsvarig utestengning fra alle Fitness 24/7.

12.Oppsigelse må skje via e-post til post@fitness247.no eller via vårt kontaktskjema på vår hjemmesiden www.fitness247.no Kundens plikter: Den som
er registrert som kunde hos Fitness 24/7 er ansvarlig for betaling av de ytelser Fitness 24/7, eller firmaets samarbeidspartnere, leverer i henhold til
gjeldende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, såfremt det ikke kan påvises at
uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Fitness 24/7.

Reklamasjon: Dersom kunden kan godtgjøre at tjenesten ikke fungerer slik Fitness 24/7 har beskrevet den skal gjøre, må kunden melde dette til Fitness
24/7 slik at Fitness 24/7 kan iverksette tiltak for avhjelp. Eventuell reklamasjon meldes per e-post eller telefon til Fitness 24/7.

Avhjelp: Fitness 24/7 skal snarest mulig etter å ha blitt kjent ved en mangel på produktet levert av Fitness 24/7, iverksette tiltak for å ordne mangelen. Om kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Fitness 24/7, betaler ikke Fitness 24/7 disse
utgiftene.

Ekstraordinære forhold: Fitness 24/7 er kun ansvarlig for tap av pris på tjenesten, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis
Fitness 24/7 godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Fitness 24/7′ kontroll, og som Fitness 24/7 ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller
overvinne følgene av. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Betalingsvilkår: Ved opprettelse av medlemskap i Fitness 24/7 betales medlemskapet med kort/kontant på senteret, eller så kan man få til sendt en sms-faktura. En betaler da for resten av inneværende mnd (eventuelt også neste måned) og ett nøkkelkort (10 kroner pr dag som er igjen av måneden, samt 299 kroner for nøkkelkortet og eventuelt 299,- for neste måned). Nøkkelkortet er ingen depositum, det eier man. Man kan også melde seg inn via vår
hjemmeside www.fitness247.no. Da gjelder samme betingelser som overnevnte, bare en får tilsendt en sms-faktura. For firmaavtaler og andre spesielle
avtaler gjelder egne priser. Deretter blir en trukket månedlig på avtalegiro (gebyrfritt), eller får en månedlig sms-faktura (20 kroner i fakturagebyr). Den
månedlige prisen er 299 kroner pluss eventuelt gebyr. Om ens faktura ikke er betalt innen 14 dager etter forfallsdato vil fakturaen bli sendt til Credicare,
som da har ansvaret for fakturaen og sender ut purringer/inkassoer.

Oppsigelsesvilkår: Så lenge en står som medlem hos Fitness 24/7, er en pålagt å betale medlemsprisen hver måned. Medlemmene hos Fitness 24/7 har
en måned oppsigelsestid. Det vil si uavhengig av tidspunktet en sier opp en måned, skal en betale for påfølgende måned. Ens medlemskap slutter da
påfølgende måned er slutt. Om en sier opp avtalen med Fitness 24/7, for så å opprette en ny avtale ved senere
tidspunkt, kan samme medlemskort benyttes.

Frysning av medlemskap: En kan fryse medlemskapet ved sykdom, skade eller reise. Dato for når det skal fryses og når det
skal startes opp igjen må bekreftes. Det må gis beskjed 15 dager før måneden man vil starte å fryse medlemskapet.

Endring i vilkårene: Fitness 24/7 forbeholder seg retten til å endre vilkår, herunder som følge av endringer i
lovgivningen.

Force majeure: Er Fitness 24/7 forhindret fra å levere tjenesten, eller foreta pliktig omlevering, eller om en slik leveringsplikt blir urimelig tyngende som
følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære
innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet,
innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike
omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Fitness 24/7 fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller å kreditere den til den mangelfulle vares
tilhørende kjøpesum.